MEDLEMSETINGELSER hos CLUSTER

1. VILKÅR OG BETINGELSER

Følgende vilkår og betingelser er gældende for medlemskaber hos CLUSTER pr. 1/5 2020. Medlemsaftalen indgås mellem dig og CLUSTER Nydamsvej 1 8362 Hørning CVR-nr. 41247703

 

2. OPRETTELSE AF MEDLEMSKAB

Du kan melde dig ind i CLUSTER online via vores bookingportal. Du kan benytte medlemskabet, så snart vi har registreret din tilmelding, og du har betalt online. Til brug for oprettelsen af medlemskabet skal du oplyse om navn, e-mail og telefonnummer. For at kunne købe medlemskab skal du registrere dit betalingskort. Hvis dine kontakt / kort oplysninger efterfølgende ændres, skal du straks rette dem i din brugerprofil. Det er medlemmets ansvar, at CLUSTER til hver en tid har medlemmets korrekte kontakt oplysninger. For at blive medlem af CLUSTER , skal du være fyldt 15 år. Hvis du er under 18 år eller er umyndiggjort, kan du kun opnå medlemskab, hvis en myndig person/værge tegner medlemskabet for egen regning på dine vegne. Den myndige person/værgen hæfter for ethvert krav, som vi måtte have mod dig i forhold til dit medlemskab.

 

3. VÆRDIGENSTANDE

Hos CLUSTER er det ikke muligt, at have genstande af værdi opbevaret i et aflåst skab under træning, men til gengæld kan du placere din taske, så du kan se den under dit ophold. CLUSTER bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

 

4. HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE

Al træning foregår på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos CLUSTER. CLUSTER påtager sig ikke ansvar for personskader på et medlem, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

 

5. MEDLEMSKAB

Et medlemskab hos CLUSTER giver ubegrænset adgang til holdtræning (annonceret på holdplanen), så længe medlemmet har gyldige klip eller et aktivt abonnement. Alle CLUSTERs medlemskaber er personlige, og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ved misbrug af medlemskabet forbeholder CLUSTER sig retten til at ophæve medlemskabet uden refusion af evt. resterende klip/abonnement. Medlemmer skal på anmodning fra CLUSTERs personale kunne fremvise billed-ID.

 

6. BETALING FOR MEDLEMSKAB

Medlemskabet betales via et betalingskort, som registreres hos Stripe. For at yde dig maksimal sikkerhed, gemmes ingen af dine kortoplysninger på CLUSTERs servere. Hvis du skifter bank eller ændrer betalingskort, skal du huske at opdatere det via vores hjemmeside/app. Du betaler forud for det medlemskab, du ønsker.

 

7. PRISÆNDRINGER OG ÆNDRING AF MEDLEMSBETINGELSER

Ændringer vil blive varslet minimum 1 måned før ændringerne træder i kraft. Ændringerne varsles via opslag i CLUSTER og via e-mail. Du vil altid kunne finde seneste version af vores medlemsbetingelser på vores hjemmeside. Som medlem af CLUSTER er du altid underlagt den seneste version af disse medlemsbetingelser. Hvis du ikke ønsker at fortsætte medlemskabet som følge af ændringerne, kan du opsige medlemskabet i henhold til de almindelige opsigelsesvilkår, jf. pkt. 8.

 

8. OPSIGELSE/OPHÆVELSE

Har du købt et medlemskab med en bindingsperiode, kan du tidligst opsige dit medlemskab til udløbet af denne periode. Varslet er løbende måned + en måned Opsigelsen foretages via mail til info@clustercf.dk. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, påhviler bevisbyrden medlemmet. Opsigelsen bekræftes dog altid af CLUSTER via den sendte mail

 

8.1 KLIPPEKORT

Hvis du træner via klippekort, refunderes dine købte klip ikke, men til gengæld er der ingen udløbsdato på købte træningsklip hos CLUSTER; vi ønsker til enhver tid, at du vender tilbage til træningen får fuld valuta for dine køb.

 

8.2 BORTVISNING

Vores til enhver tid gældende husregler samt anvisninger givet af CLUSTER personale skal følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. CLUSTER kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadelig for medlemmet. CLUSTER kan opsige enhver aftale om medlemskab uden yderligere varsel. I tilfælde af opsigelse fra CLUSTERs side, vil uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt CLUSTER ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet doping, udlån af bookingprofil, lovbrud og krænkende adfærd i CLUSTER som brud på ordensreglementet.

 

9. BEHANDLING AF PERSONDATA CLUSTER

registrerer oplysninger om de personer, der har indgået en medlemsaftale med CLUSTER . Vi registrerer kun de oplysninger, der er nødvendige for at kunne administrere dit medlemskab. CLUSTER registrerer følgende typer af oplysninger om dig: navn, e-mail og telefonnummer. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål end opfyldelse af den indgåede medlemsaftale mellem dig og CLUSTER. Oplysningerne opbevares i 36 måneder. Spørgsmål, henvendelser og klager vedrørende CLUSTERs behandling af dine personoplysninger skal ske til CLUSTER Nydamsvej 1, 8362 Hørning eller på info@clustercf.dk.

Klager over CLUSTERs behandling af dine personoplysninger kan desuden ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.

 

10. KLAGEADGANG

Hvis du vil klage over dit køb af medlemskab, skal du rette henvendelse til vores medlemsservice på e-mail info@clustercf.dk Du har desuden mulighed for at klage over dit køb hos CLUSTER ved at indbringe en klage for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby eller på forbrug.dk

 

11. LOVVALG OG VÆRNETING

Alle køb omfattet af disse medlemsbetingelser er underlagt dansk ret, dog ikke CISG (Den Internationale Købelov), medmindre andet fremgår af ufravigelige regler. Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

 

12. KONTAKTINFORMATION

Har du spørgsmål til disse medlemsbetingelser, er du velkommen til at kontakte os

info@clustercf.dk
CLUSTER Cross & Fitness
Nydamsvej 1
8362 Hørning
Danmark